Statut Stowarzyszenia

Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr XVI/2016

Statut Stowarzyszenia
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych” z siedzibą w Świdnicy, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Stowarzyszenie „Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych” w Świdnicy działa na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 75 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155 poz. 1014), art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1995r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świdnica.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4

 1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na terenie całej Polski.

 2. Terenową jednostkę organizacyjną oraz kierujący nią Zarząd powołuje oraz rozwiązuje Walne Zebranie Członków (zwane dalej Walnym Zebraniem) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia (zwanym dalej Zarządem).

 3. Szczegółową organizację i sposób działania terenowych jednostek organizacyjnych określa regulamin, uchwalany przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 4. Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej liczy do trzech członków, powoływanych na czteroletnią kadencję.

 5. Członkowie Zarządu Terenowych Jednostek Organizacyjnych mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§5

 1. Stowarzyszenie samodzielnie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

 2. Określa się przedmiot działalności gospodarczej stowarzyszenia w zakresie:

  1. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

  2. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

  3. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

  4. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;

  5. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  6. PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;

  7. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  8. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

  9. PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

  10. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

  11. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

  12. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

  13. PKD 73.1 Reklama;

  14. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

  15. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

  16. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

  17. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  18. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

  19. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.

 1. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§7

 1. Do prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może powoływać podmioty działające na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000.94.1037 z późn. zm.), Ustawy o Fundacjach (Dz. U. 1984.21.97 z późn. zm.), Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 1982.30.210 z późn. zm.), może wykupywać i sprzedawać udziały nowych i istniejących podmiotów gospodarczych.

 2. Decyzje o których mowa w pkt. 1 podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

§9

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci „Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych”.

 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki oraz honorowe tytuły zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§10

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§11

 1. Stowarzyszenie realizuje cele naukowe, naukowo – techniczne, oświatowe, oświatowo – wychowawcze, kulturalne, zwalczania bezrobocia, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, a w szczególności:

 1. Pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej społeczności lokalnej.

 2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających bezrobocie.

 3. Współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.

 4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 5. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 6. Integrowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej i technicznej.

 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym udzielanie wsparcia młodzieży do 27 roku życia w zakresie wszechstronnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wejścia na rynek pracy i podejmowania przez nią działalności gospodarczej.

 8. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 10. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 11. Turystyki i krajoznawstwa.

 12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności.

 13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w tym inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

 14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 15. Popieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich.

 16. Promocja i organizacja wolontariatu.

 17. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 18. Promocji Członków Stowarzyszenia.

 19. Działalność charytatywna.

 20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32.

 1. Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i stanowią działalność pożytku publicznego określoną w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003.96.873 z póżn. zm.)

§12

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, jako działalność nieodpłatną i odpłatną.

§13

   1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

   2. Zabrania się zatrudniania delegatów reprezentujących członków stowarzyszenia oraz zatrudniania osób zasiadających w organach członków.

   3. Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

   4. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

   5. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§14

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, w tym zmierzających do zagospodarowania istniejących obiektów produkcyjnych i nieruchomości, prowadzenie banku informacji o obiektach i nieruchomościach możliwych do zagospodarowania,

 2. Organizację konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń i kursów ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych,

 3. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego regionu,

 4. Wydawanie i współfinansowanie wydawnictw, folderów i innych opracowań promujących walory gmin i powiatu,

 5. Pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania dłużnego, poprzez oferowanie poręczeń, kredytów i pożyczek,

 6. Współpracę z organami do spraw zatrudnienia oraz instytucjami kredytowymi, pożyczkowymi oraz poręczeniowymi.

 7. Opracowywanie programów gospodarczych i społecznych oraz współpraca z innymi podmiotami w ich opracowywaniu i realizacji,

 8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju społeczności lokalnych,

 9. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych podmiotów.

III. Członkostwo oraz prawa i obowiązki członków

§15

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy, powiaty i województwa.

 2. Stowarzyszenie może przyznać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia osobom fizycznym i prawnym, które w szczególny sposób przyczynią się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§16

 1. Członkami założycielami są podmioty wyszczególnione w §15 ust. 1, które zadeklarują chęć utworzenia Stowarzyszenia, podejmując stosowną decyzję.

 2. Członkowie założyciele nabywają członkostwo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji Stowarzyszenia.

 3. Członkowie założyciele mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni.

§17

 1. Przyjęcia do Stowarzyszenia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, po uprzednim złożeniu wniosku w formie uchwały podjętej przez organ stanowiący kandydata.

 2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 3. Procedurę przystąpienia gminy, powiatu lub województwa do Stowarzyszenia określają stosownie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

 4. Gminę, powiat lub województwo w Stowarzyszeniu reprezentuje trzech delegatów powołanych przez organ stanowiący członka, uchwałą na okres kadencji. Delegaci mogą być przez gminę, powiat lub województwo odwołani w trakcie kadencji organu, który ich powołał.

 5. Kadencja delegatów dobiega końca w momencie wyboru nowych delegatów.
 6. W przypadku odwołania przez członka swojego delegata, w trakcie kadencji, należy wskazać na jego miejsce nowego.
 7. Uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego członka Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§18

Członkowie honorowi mają prawo – bezpośrednio lub za pośrednictwem delegatów:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz we wszystkich formach działalności statutowej.

 2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i otrzymać na nie odpowiedź Zarządu.

 3. Korzystać ze statutowej działalności Stowarzyszenia a zwłaszcza z porad, informacji, urządzeń, świadczeń i pomocy w zakresie prowadzonej działalności.

§19

Członkostwo Stowarzyszenia i związane z nim prawa są niezbywalne.

§20

Zwyczajni Członkowie Stowarzyszenia mają prawo – za pośrednictwem delegatów:

 1. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej,

 2. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

 3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i otrzymać na nie odpowiedź Zarządu,

 4. Korzystać ze statutowej działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza z porad, informacji, urządzeń, świadczeń i pomocy w zakresie prowadzonej działalności.

§21

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. Za pośrednictwem delegatów, uczestnictwa w każdym posiedzeniu Walnego Zebrania,

 3. Za pośrednictwem delegatów, podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania,

 4. Przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,

 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§22

 1. Nieopłacenie składki członkowskiej za jeden pełny okres płatności stanowi podstawę skreślenia przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia.

 2. Decyzję o skreśleniu z przyczyn określonych w ust. 1 podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim upomnieniu członka Stowarzyszenia.

 3. Po uregulowaniu należnych opłat i składek, na wniosek skreślonego z listy członka Zarząd może podjąć uchwałę o przywróceniu praw członkowskich.

§23

Wysokość składki członkowskiej oraz terminy i sposoby jej płatności uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§24

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia na podstawie uchwały organu stanowiącego członka w przypadku członków zwyczajnych, a w przypadku członków honorowych zgodnie z zasadami składania oświadczeń woli.

 2. Skreślenia z listy członków w trybie określonym w §22 statutu,

 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nie przestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu.

§25

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały – odwołanie do Walnego Zebrania.

 2. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§26

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków – zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia – zwany dalej „Zarządem”,

§27

 1. Kadencja Walnego Zebrania dobiega końca w momencie wyboru nowych delegatów.

 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do czasu wyboru nowych ich członków przez Walne Zebranie.

§28

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia – z wyjątkiem przypadków określonych w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu mogą zapadać również poza posiedzeniem – w trybie pisemnym (z wykorzystaniem tradycyjnej poczty) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 3. O skorzystaniu z możliwości obradowania przewidzianej w ust. 2 decyduje Prezes Zarządu z urzędu lub:

 1. na wniosek dwóch członków Zarządu w przypadku obrad Zarządu,

 2. na wniosek dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w przypadku obrad Walnego Zebrania.

V. Walne Zebranie Członków

§29

  1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  2. Zwyczajne posiedzenia zwoływane są przez Zarząd przynajmniej raz na rok.

  3. Nadzwyczajne posiedzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia lub podjęcia uchwały przez Zarząd.

 2. O terminie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia delegatów nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Obecność na posiedzeniu jednego delegata Członka jest równoznaczna z obecnością Członka Stowarzyszenia.

§30

Zwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania są zwoływane nie później niż na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§31

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  1. Uchwalenie statutu i wprowadzanie w nim zmian,

  2. Wybór w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu,

  3. Wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu – w głosowaniu tajnym,

  4. Uchwalanie programów działania,

  5. Stanowienie o kierunkach działania Zarządu, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,

  6. Uchwalanie regulaminu wyborczego władz Stowarzyszenia i innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

  7. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej, trybu i terminu jej wnoszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie zwolnienia z płatności składki lub jej umorzenia.

  8. Uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,

  9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, za wyjątkiem uchwał dotyczących pożyczek i poręczeń.

  10. Tworzenie funduszy Stowarzyszenia i ustalanie regulaminów ich funkcjonowania.

  11. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia.

  12. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

VI. Zarząd

§32

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

 2. W skład Zarządu wchodzi 3 – 9 członków, w tym:

 1. Prezes,

 2. Wiceprezes

 3. Skarbnik.

 1. Prezes jest kierownikiem jednostki organizacyjnej, pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.

 2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika.

 3. Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji odbywa się w trybie przewidzianym dla jego wyboru.

 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§33

 1. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zebrania, realizuje zadania i cele Stowarzyszenia określone w statucie oraz reprezentuje Stowarzyszenie.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia,

 2. Przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,

 3. Określenie sposobu wykonywania uchwał i realizacji postanowień Walnego Zebrania,

 4. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,

 5. Podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej,

 6. Ustalenie projektów planów finansowych i planów działania Stowarzyszenia,

 7. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zebrania,

 8. Powoływanie i rozwiązywanie komisji programowych, a także koordynacja ich działalności,

 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

 10. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

 11. Proponowanie wysokości składki członkowskiej,

§34

Zarząd jest zobowiązany corocznie do opracowania i przedłożenia Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, a po jego przyjęciu przez Walne Zebranie do przedstawienia go członkom Stowarzyszenia.

§35

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§36

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

 2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie.

VII. Komisja Rewizyjna

§37

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, w zakresie jego działalności statutowej i finansowej, podległym Walnemu Zebraniu.

  2. Skład Komisji Rewizyjnej jest równy ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia, każdy członek zwyczajny deleguje do jej składu swojego przedstawiciela wybranego spośród trójki delegatów.

  3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

  4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

  5. Uzupełnienie składu Komisji w trakcie kadencji następuje w trybie określonym w ust. 2.

§38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola finansowa Zarządu, pod względem celowości działania, zgodności z prawem i uchwałami Walnego Zebrania, oraz obowiązującymi umowami i regulacjami.

 2. Kontrola opłacania składek członkowskich,

 3. Przedstawienie Zarządowi wniosków, uwag i zaleceń z każdej przeprowadzonej kontroli,

 4. Przedstawienie na posiedzeniach Walnego Zebrania sprawozdań ze swej działalności,

 5. Przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres minionego roku.

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.

 2. Uchwała o corocznym programie i częstotliwości kontroli, jest podejmowana przez Walne Zebranie bez projektu Zarządu, a organizację i sposób pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin nadany przez Walne Zebranie.

§39

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu oraz wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.

VIII. Majątek Stowarzyszenia oraz gospodarka finansowa

§ 40

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Środki finansowe, z których tworzone są fundusze uzyskiwane są z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Darowizn,
 3. Dotacji,
 4. Spadków i zapisów,
 5. Dochodów z działalności gospodarczej,
 6. Dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 7. Wpływów z ofiarności publicznej,
 8. Odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

§41

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej – z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§42

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Wiceprezesa lub członka Zarządu z Prezesem lub Wiceprezesem.

§43

  1. Za prawidłową gospodarkę finansową Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.

  2. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na własnym rachunku bankowym.

 1. IX Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  §44

  1. Uchwałę o zmianie statutu, połączeniu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.

  2. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania oraz w przypadkach przewidzianych prawem.

  §45

  Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania.

  §46

  1. Rozwiązanie lub połączenie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

  2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że uchwała ostatniego Walnego Zebrania postanowi inaczej.

  3. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa termin i tryb likwidacji oraz rozstrzyga o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia

  4. W przypadku podjęcia uchwały o połączeniu się Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3

  W przypadku podjęcia uchwały o połączeniu się Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3