Aktualności
27 kwietnia 2016
 • FUNDUSZ WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
 • SSIG uruchomiło Fundusz Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach którego umożliwia uzyskanie, przez Właścicieli nieruchomości z terenów Gmin Członków Stowarzyszenia, krótkoterminowych i niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze. Zapraszamy do składania wniosków!

  18 sierpnia 2015
 • Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Marcinowice
 • W dniu 12 sierpnia 2015r., dzięki uprzejmości Wójta Pana Władysława Gołębiowskiego w Urzędzie Gminy Marcinowice odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. W trakcie prezentacji Prezes Konrad Jabłoński przedstawił ofertę pożyczkową stowarzyszenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w rozwój działalności gospodarczej oraz dla osób dopiero zainteresowanych założeniem swojej działalności.
  Oferta pożyczkowa spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych na spotkaniu, co zaowocowało wieloma pytaniami w drugiej części spotkania.

  5 sierpnia 2015
 • Wspieramy
 • W odpowiedzi na inicjatywę Miasta Świdnica i apel Pani Prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej włączyliśmy się w organizację pobytu rodziny z Donbasu. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, która została przekazana Fundacji Symbioza upełnomocnionej do zbiórki darowizn na ten cel.
  Decyzją Zarządu, wsparliśmy datkiem finansowym organizację Kolejowego Miasta Dzieci w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Ta cenna impreza to znakomite warsztaty przedsiębiorczości, wyzwalania inicjatywy, nabywania umiejętności współpracy w rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

  podziek_jaworz

  12 czerwca 2015
 • V Edycja Dnia „Przedsiębiorczości i pracy”
 • Więcej aktualności >>>

  Szanowni Państwo,
  w związku ze zmianą siedziby
  Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
  informuje iż tymczasowo możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny pod numerami:
  695-946-414, 695-946-415, 530-573-081
  o nowym adresie siedziby zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.


  W dniu 3 czerwca 2016r. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, zostało wybrane na Pośrednika Finansowego, zdobywając w punktacji II miejsce ex aequo, w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Fundusz Regionalny sp. z o.o. Dzięki temu do dyspozycji Stowarzyszenia będzie 5 000 000 zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z Dolnego Śląska w formie krótkoterminowych pożyczek.

  tabela

  O pożyczkę może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia w dacie złożenia wniosku, w szczególności następujące kryteria:

  1. a) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
  2. b) posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego,
  3. c) reprezentanci podmiotu mogą wykonywać reprezentację i pełnić funkcje w organach prawnych lub podmiotów,
  4. d) nie został wykluczony z uzyskania pomocy decyzją Komisji Europejskiej,
  5. e) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu sekcji 2.2. Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01 Dz. U. C 249 z 31 lipca 2014 r., str. 1-28),
  6. f) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, w tym nie jest objęty obowiązkiem zwrotu dotacji,
  7. g) nie pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu itp.
  8. h) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo,
  9. i) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub BIG InfoMonitor ani w jakimkolwiek rejestrze, bądź nie toczą się wobec nich formalne postępowania spowodowane niewypłacalnością.

   

  Powyższe kryteria przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę musi spełniać łącznie.

   

  Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z nami

  statuetka