RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych (RODO)

W związku ze zmianami  w zakresie ochrony danych osobowych, jakie wprowadza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 29/8, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych podanych przy składaniu wniosku pożyczkowego oraz przy zawieraniu umów, takich jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji,
 • e-mail,  
 • nr telefonu,
 • seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, data wazności dowodu osobistego
 • numer rachunku bankowego,
 • imiona rodziców
 • wykształcenie
 • zawód i praca
 • numer NIP
 • numer REGON

Odbiorcą danych osobowych będą administrator i podmioty upoważnione odrębnymi przepisami.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, prowadzenia analiz i statystyk, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz będą udostępniane podmiotom upoważnionym przez Administratora Danych na podstawie zawartych umów powierzenia danych, w szczególności będą to podmioty kadrowe, księgowe, świadczące usługi prawnicze z którymi Administrator Danych zawarł stosowne umowy.
 2. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda, konieczność wykonania umowy, koniecznosć wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 4. posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a tkaże po jej zakończeniu w celach:
 1. statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od zakończenia umowy
 2. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom