Aktualności
29 kwietnia 2024
 • Biuro nieczynne
 • Szanowni Państwo,
  w dniu 31 maja (piątek), biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  3 kwietnia 2024
 • BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. FUNDUSZY UNIJNYCH W ŚWIDNICY
 • logotypy_mpi

  MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ŚWIDNICY
  URZĄD MIEJSKI ŚWIDNICA
  10 KWIETNIA 2024 r.  OD 09.00 – DO 12.30

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Świdnicy Mobilnego Punktu Informacyjnego.

  W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na rozpoczynanie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dowiedzą się do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o środki. 

  Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich.

  Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował

  dnia 10 KWIETNIA 2024 r. (środa) w Urzędzie Miejskim

  w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica)

  w godz. 09.00 – 12.30, pokój 104.

  Konsultacje są bezpłatne.

  Zapraszamy do udziału!

  4 sierpnia 2020
 • OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA
 • Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 – wsparcie przedsiębiorczości na projekty na rzecz wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

   I Cel partnerstwa:

  Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie  i wspólna realizacja zadań przewidzianych w projekcie, polegających m. in. na realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

  • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,

  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

  Pozostałe informacje, odnoszące się do planowanego projektu są dostępne pod adresem:

  https://power-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/12771558-konkurs-nr-powr-01-02-01-ip-10-02-002-20

  II Wymagania wobec Partnera:

  O udział w naborze może ubiegać się kandydat na partnera który spełnia następujące wymagania:

  • ma doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

  • posiada siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, w którym będzie realizowany projekt.

  • nie jest podmiotem, który podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  • nie jest podmiotem, z którym rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przyczyn leżących po jego stronie

  • przedmiot jego działalności jest zgodny z celami partnerstwa

  • posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla osób bezrobotnych planujących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników tych przedsiębiorców lub w realizacji projektów w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

  III Kryteria wyboru oferty:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – maximum 10 pkt.

  2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, finansowe, techniczne i organizacyjne) – maximum 15 pkt.

  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – maximum 15 pkt.

  Dodatkowe kryterium premiujące: Kandydat na partnera zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej ½ etatu- 20 pkt.

   Kryterium wyboru Partnera/ów będzie przyznana najwyższa liczba uzyskanych punktów przewidzianych dla kryteriów wskazanych w pkt. 1-3, uwzględniająca dodatkowo kryterium premiujące.

  Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy zastrzega możliwość wyboru maksymalnie dwóch Partnerów spośród wszystkich złożonych zgłoszeń.

  IV Termin i sposób składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2020 r. (do godz. 15.30) w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera do projektu na rzecz wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej”

  Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy w godz. 7.30- 15.30 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres: Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy, ul. ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica.

  Uwaga: w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do SSIG, a nie data stempla pocztowego

   V Procedura wyboru Partnera:

  Złożone oferty będą oceniane przez co najmniej dwóch pracowników Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://ssig.pl/

  Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

  Formularz zgłoszenia [doc]

  Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych informuje, iż do pełnienia funkcji partnera wybrano następujące podmioty:

  1. Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o.
  2. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

  Protokół z wyboru Partnerów

  3 listopada 2019
 • Wrocław – Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca
 • Zapraszamy na konferencję “Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”, która odbędzie się we Wrocławiu 15 listopada br. we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48.

  Celem projektu jest poinformowanie przedsiębiorców o najnowszych instrumentach finansowych, dedykowanych sektorom innowacyjnym i kreatywnym, a także o instrumentach wsparcia dostępu do finansowania zewnętrznego wobec sygnalizowanych utrudnień na komercyjnym rynku kredytowym.

  PLIK PDF

  15 lipca 2019
 • Zmiana godzin pracy
 • W związku z przeprowadzanymi wizytacjami, w dniu 18 lipca 2019r. (czwartek), biuro Stowarzyszenia będzie czynne do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

  31 stycznia 2018
 • Spotkanie informacyjne w Świebodzicach
 • Urząd Miejski w Świebodzicach wraz z Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych zapraszają przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na spotkanie informacyjne poświęcone nowym, niezwykle atrakcyjnym formom wsparcia potencjału i rozwoju firm.

  Wydarzenie odbędzie się 30 stycznia 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach (sala posiedzeń), godz. 10:00

  Przedstawiony zostanie szeroki wachlarz pożyczek o oprocentowaniu od 1,85% do 2,85%, które będą udzielane bez żadnych dodatkowych kosztów.

  Pożyczka Rozwojowa – do 100.000zł, na wydatki Inwestycyjne oraz bieżące firmy.

  Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna – od 500.000zł do 1.500.000 zł, na wydatki Inwestycyjne.

  Regionalna Pożyczka Obrotowa – do 500.000zł, na wydatki bieżące.

  Spotkanie zostanie otwarte przez Pana Burmistrza Bogdana Kożuchowicza.

  Po dokonanej prezentacji powyższych produktów finansowych pracownicy stowarzyszenia będą do państwa dyspozycji, w celu odbycia indywidualnych konsultacji.

  30 listopada 2017
 • Zaproszenie na spotkanie w Jeleniej Górze
 • PLIK DO POBRANIA (PDF)
  jpg Jelenia gora

 • Zaproszenie na spotkanie w Szczawnie
 • PLIK DO POBRANIA (PDF)
  jpg szczawno

  28 listopada 2017
 • Zaproszenie na spotkanie: Dolny Śląsk i Przedsiębiorczość
 • 11 listopada 2017
 • Spotkania z przedsiębiorcami w Marcinowicach oraz Jaworze
 • Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będą tematem spotkań z przedsiębiorcami, które odbędą się w:
  – Urzędzie Gminy Marcinowice – 22.11.2017r. o godzinie 12:00 zaproszenie
  – Urzędzie Miejskim w Jaworze – 28.11.2017r. o godzinie 12:00
  Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą. Nasi pracownicy przedstawią ofertę produktów finansowych, a także udzielać będą bezpłatnych, indywidualnych porad i konsultacji.

  SZKOLENIE „NA START” DLA FIRM INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  bojar

   SZKOLENIE „NA START”

  DLA FIRM INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DR PAWEŁ BOJARSKI

   

  9.30 -10.00 Otwarcie szkolenia, wprowadzenie do tematyki

  10.00-12.00 Podstawowe informacje dla przedsiębiorcy w związku z rozpoczęciem działalności.

  1. Formy prawne prowadzenia działalności- determinanty wyboru.

  2.Umowy w obrocie handlowym.

  3.Aspekty prawne redagowania umów.

  4. Faktura w obrocie gospodarczym.

  5. Weryfikacja kontrahentów.

  6. Windykacja roszczeń.

  TRENER:

  Dyrektor Kancelarii Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego:

  dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zajęcia na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest autorką publikacji z zakresu sądowego stosowania prawa, roli zawodowej profesjonalnego pełnomocnika oraz postępowania cywilnego. Jest autorką rozprawy doktorskiej z zakresu wpływu prawa UE na praktykę interpretacyjną sądów polskich.

  OFERTA SZKOLEŃ

  KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DR PAWŁA BOJARSKIEGO

  Kancelaria Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego prowadzi szkolenia otwarte dla przedsiębiorców, które stanowią forum wymiany doświadczeń oraz źródło informacji prawnej.

  Nasi trenerzy są specjalistami z zakresu prawa oraz negocjacji. Szkolenia prowadzą radcy prawni oraz prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców. Trenerzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach magisterskich, licencjackich oraz podyplomowych na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Wyższej Szkole Bankowej, w Dolnośląskiej Szkole Służb Publicznych Asesor, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

   Informacje o Kancelarii:

  Kancelaria Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach Kancelarii działają Departamenty specjalizujące się w poszczególnych gałęziach prawa. Do Państwa dyspozycji pozostaje: Departament ds. Klientów biznesowych, który zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.  Departament ds. Umów poza bieżącym wspieraniem Klientów w przygotowywaniu oraz negocjowaniu kontraktów, specjalizuje się także w sprawach z zakresu umów licencyjnych, praw własności intelektualnej, praw autorskich i pokrewnych, rejestracji i ochrony znaków towarowych. Departament ds. Sądowych zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych. Departament ds. Korporacyjnych zajmuje się zakładaniem podmiotów gospodarczych, ich przekształceniami, fuzjami, przejęciami. Przygotowuje także dokumenty rejestrowe, sporządza dokumentację ze zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników, posiedzeń rad nadzorczych  oraz zarządów. Do zadań departamentu należy także sporządzanie  umów  spółki, statutów, regulaminów organizacyjnych. Co więcej, reprezentujemy Klientów przed sądami rejestrowymi.  Departament ds. Administracyjnych zajmuje się reprezentowaniem podmiotów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Możecie państwo również skorzystać z usług Departamentu ds. OdszkodowańDepartamentu ds.Ochrony Środowiska oraz Departamentu ds. księgowo-podatkowych. Ponadto w ramach Departamentu ds. windykacji oferujemy wykonanie ogółu czynności związanych z egzekucją wierzytelności. Przygotowanie teoretyczne i szeroka praktyka członków naszego zespołu gwarantują profesjonalne prowadzenie spraw. Jesteśmy autorami precedensowych rozwiązań, z sukcesami wdrażanymi przez firmy. W codziennej praktyce korzystamy z wieloletnich doświadczeń wspartych doskonałą znajomością postępowania cywilnego, gospodarczego jak również innych dziedzin prawa. Jesteśmy Kancelarią o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych, oferującą kompleksową obsługę  prawną. Obecnie prowadzimy obsługę kilkudziesięciu firm o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej-  w szczególności średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych branżach .W tej chwili zatrudniamy ponad 30 prawników, a nasz zespół stale się powiększa wraz z pozyskiwaniem nowych Klientów. Naszą pozycję na dolnośląskim rynku usług prawniczych potwierdza fakt, że jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź, Zachodniej Izby Gospodarczej, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Sudeckiego Związku Pracodawców oraz Związku Pracodawców Dolnego Śląska. Kancelaria została także nominowana w VIII edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf- Nagroda Gospodarcza” za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Posiadamy tytuł „Srebrnego Patrona Przedsiębiorczości” Konkursu „Dolnośląski Gryf –Nagroda Gospodarcza”. Posiadamy tytuł Rzetelna Firma.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY