Pożyczki dla Przedsiębiorców

W dniu 3 czerwca 2016r. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, zostało wybrane na Pośrednika Finansowego, zdobywając w punktacji II miejsce ex aequo, w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Fundusz Regionalny sp. z o.o. Dzięki temu do dyspozycji Stowarzyszenia będzie 5 000 000 zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z Dolnego Śląska w formie krótkoterminowych pożyczek.

tabelag

O pożyczkę może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia w dacie złożenia wniosku, w szczególności następujące kryteria:

a) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,

b) posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego,

c) reprezentanci podmiotu mogą wykonywać reprezentację i pełnić funkcje w organach prawnych lub podmiotów,

d) nie został wykluczony z uzyskania pomocy decyzją Komisji Europejskiej,

e) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu sekcji 2.2. Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01 Dz. U. C 249 z 31 lipca 2014 r., str. 1-28),

f) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, w tym nie jest objęty obowiązkiem zwrotu dotacji,

g) nie pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu itp.

h) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo,

i) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub BIG InfoMonitor ani w jakimkolwiek rejestrze, bądź nie toczą się wobec nich formalne postępowania spowodowane niewypłacalnością.

Powyższe kryteria przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę musi spełniać łącznie.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z nami.