Pożyczka Rozwojowa

image889


Nabór wniosków zakończony


Pożyczka Rozwojowa

Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim.

Wartość Projektu „Pożyczka Rozwojowa” wynosi: 25 500 000 zł, w tym:
– wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000 zł
– wkład własny Konsorcjum (Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. oraz Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych): 5 500 000 zł.

Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej:

1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść:
a) 100.000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw,
b) 100.000,01 zł – 500.000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy od dnia uruchomienia środków.

3. Oprocentowanie:
a) preferencyjne 1,87 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) dla mikro przedsiębiorstw,
b) na warunkach rynkowych od 2,87% dla małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji.

5. Wkład własny nie jest wymagany.

6. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

7. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco oraz co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
a) poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
b) hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
c) blokada środków na rachunku bankowym,
d) gwarancja bankowa,
e) inne.

8. Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego.

Instrumenty finansowe skierowane są przede wszystkim dla tych firm, które:
1. rozpoczynają działalność (startup-y),
2. nie posiadają historii kredytowej,
3. nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą spełniać następujące warunki:
1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
3. są mikro lub małym przedsiębiorstwem (Pożyczka Rozwojowa do 100 tys. zł) oraz mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (Pożyczka Rozwojowa do 500 tys. zł) w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,
5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

Cele inwestycji
W ramach Instrumentu Finansowego wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności m. in. poprzez:
1. wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów oraz usług,
2. rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
3. inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Ograniczenia
1. Zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych jest możliwy do wysokości 10 % kwoty pożyczki.
2. Kapitał obrotowy można sfinansować do wysokości 40% otrzymanych środków w przypadku Pożyczki Rozwojowej do 100.000,00 zł oraz do wysokości 30% w przypadku Pożyczki Rozwojowej od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją celu pożyczki.
3. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać tylko jedną Pożyczkę Rozwojową.

Wykluczenia z finansowania
1. Środki pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej
2. Refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych.
3. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.
4. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych.
5. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji.
6. Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników.
7. Finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne).
8. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających.

Wsparcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie ok. 87 przedsiębiorstw.

jpg_log