Dorobek Stowarzyszenia we wspieraniu przedsiębiorczości w latach 2001-2014

Dorobek Stowarzyszenia we wspieraniu przedsiębiorczości w latach 2001 – 2014.

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych powstało w 2001 roku. Jest stowarzyszeniem samorządów lokalnych, wspomagającym inicjatywy gospodarcze i społeczno – gospodarcze mieszkańców. SSIG zajmuje się działalnością poręczeniową, szkoleniową, doradczą, aktywizującą bezrobotnych i przede wszystkim pożyczkową. Stowarzyszenie swoją działalność finansuje ze środków własnych i pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł. W swej historii zdobywaliśmy dotacje m. in. z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na sporządzenie dokumentacji Świdnickiego Parku Przemysłowego (35 tys. zł), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na działalność poręczeniową (214 tys. zł), Fundacji Batorego (20 tys. zł), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (49, 5 tys. zł),

W 2002 r. SSIG zawarło umowę z Kanadyjsko-Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie na bezpośrednie udzielanie pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom z kanadyjskich kapitałów, powierzonych Stowarzyszeniu. Pożyczki mogły być udzielane na kwotę do 50 tys.zł. Umowa została zawarta na lata 2002-2005, a administrowanie pożyczkami do roku 2010. Kapitał powierzony wyniósł 500 tys. zł, z możliwością reinwestowania. W wyniku ponad dwukrotnego obrotu kapitałem, udzielono niskooprocentowanych pożyczek na kwotę ok. 1 mln 100 tys. zł, 34 podmiotom gospodarczym. Były to głównie mikroprzedsiębiorstwa, najczęściej jednoosobowe zakładane przez osoby bezrobotne, wypchnięte z rynku pracy, na skutek dokonującej się transformacji. Realizacja kanadyjskiego projektu dała im szansę na własny biznes i co ciekawe, duża część założonych wówczas przedsięwzięć przetrwała do dzisiaj.

INICJATYWA JEREMIE

W latach 2010 – 2015 pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Priorytet 1 „Wzrost Konkurencyjności Dolnośląskich Przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 “Wsparcie odnawialnych instrumentów dla MŚP” – Inicjatywa JEREMIE (20,5 mln zł).

Kolejno pozyskiwaliśmy:
w 2010r. – 1,5 mln zł,
w 2011r. – 3 mln zł,
w 2012r. – 6 mln zł,
w 2013r. – 5 mln zł
w 2014r. – 5 mln zł.

Do puli pozyskanych środków Stowarzyszenie dokłada kapitały własne. W latach 2010-2014 wnieśliśmy 1 mln 270 tys. zł co pozwoliło nam, w omawianym okresie przeznaczyć na wsparcie przedsiębiorczości 21 mln 770 tys. zł. Pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc publiczna).Wartość udzielonej dotychczas przedsiębiorcom pomocy publicznej wyniosła 1,5 mln zł. Oznacza to, iż tyle zaoszczędzili prowadzący działalność gospodarczą w wyniku udzielonych przez SSIG pożyczek. Warto przypomnieć, że wartość pomocy publicznej nie jest liczona w porównaniu do średniego rynkowego kosztu kredytu w sektorze finansowym (wówczas wartość naszego przysporzenia korzyści przedsiębiorcom wynosi kilka milionów złotych) a do tzw. Stopy referencyjnej Komisji Europejskiej która obecnie ustalona jest na 2,5%.