Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK:

DLA KOGO?: Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu gmin Członków Stowarzyszenia

NA CO?: na remonty

KWOTA POŻYCZKI: do negocjacji

OKRES SPŁATY POŻYCZKI: do negocjacji

KARENCJA: możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału

OPROCENTOWANIE: wg zmiennej stawki procentowej, uzależnionej od wysokości oprocentowania kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym i określone będzie przez Zarząd do wysokości dwukrotności stopy lombardowej, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej znajdującej się na terenie Członka Stowarzyszenia. W pozostałych przypadkach na podstawie decyzji Zarządu oprocentowanie może być wyższe.

PROWIZJA: do 3% kwoty pożyczki

ZABEZPIECZENIE:
Co najmniej dwa zabezpieczenia, w szczególności:
a)weksel in blanco oraz poręczenie wekslowe (obligatoryjnie),
b)dokonanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wspólnej,
c)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz,
d)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu eksploatacyjnego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na ten fundusz,
e)inna wymagana przez SSIG forma zabezpieczenia

RESTRUKTURYZACJA: Wspólnota Mieszkaniowa będzie miała możliwość wnioskowania
o restrukturyzację pożyczki, polegającej na ustaleniu innych czasowo i kwotowo warunków spłaty pożyczki, jednakże termin spłaty wsparcia nie może być dłuższy niż 2 lata od pierwotnie ustalonego w umowie okresu spłaty