Pożyczka Rozwojowa

PODSTAWOWE PARAMETRY DOTYCZĄCE POŻYCZKI ROZWOJOWEJ

Kwota pożyczki
Mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw do 100 000,00 zł
Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł

Okres spłaty
do 84 miesięcy*
*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Wydatkowanie środków z pożyczki

 • dla pożyczki do 500 000 zł – do 90 dni
 • dla pożyczki powyżej 500 000 zł – do 180 dni

Oprocentowanie
od 2,85%(1)
 w przypadku inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPDS/0922/III/DIF/Z/477 oraz nr 2/RPDS/0922/IV/DIF/Z/478.

od 8,62% w pozostałych przypadkach

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • Wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • Rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.
Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy w ramach Jednostkowej Pożyczki.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe:

 • dla Pożyczki o wartości do 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki,
 • dla Pożyczki o wartości powyżej 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 25% Pożyczki,

przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Rozwojowej więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł.

W przypadku udzielenia Ostatecznemu Odbiorcy więcej niż jednej Jednostkowej Pożyczki, każda z nich musi być przeznaczona na inny cel.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • Warunkiem udzielenia Pożyczki jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności pożyczkowej oraz przedstawienie należytego zabezpieczenia spłaty Pożyczki.
 • PF ocenia zdolność pożyczkową na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załączonymi dokumentami.
 • Pożyczki udzielane są po ustanowieniu zabezpieczeń.
 • Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń:

obligatoryjnie :

 • weksel własny in blanco

oraz inne uzgodnione z Pożyczkobiorcą zabezpieczenia, którymi mogą być w szczególności:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 • blokada środków na rachunkach bankowych wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 • poręczenie instytucji finansowych
 • kaucja pieniężna,
 • inne równoważne zabezpieczenie majątkowe – prawnie dopuszczalne zaakceptowane przez PF

 Ustanowienie zabezpieczenia spłaty Pożyczki jest obowiązkowe i stanowi warunek udzielenia Pożyczki.