Regionalna Pożyczka Obrotowa

REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA

Warunki pożyczki 

 • maksymalna kwota RPO wynosi 300.000,00 zł,

 • oprocentowanie od 5,88%,

 • dla przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych (wakacje kredytowe) przez okres do 3 miesięcy lub rat kapitałowych (karencja) do 6 miesięcy, z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty.

 • maksymalny okres spłaty RPO wynosi 36 miesięcy od dnia jej uruchomienia (odpowiednio w przypadku skorzystania z wkacji/karencji do 39 lub 42 miesięcy),

 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,

 • brak wkładu własnego,

 • prowizja – 0%,

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną RPO. Dotyczy to także Regionalnych Pożyczek Obrotowych udzielanych przez innych niż SSIG pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo z DFR.

Brak opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Cel finansowania

Regionalna Pożyczka Obrotowa przeznaczona jest na wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Pożyczka udzielana będzie przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa.

Ograniczenia

Regionalna Pożyczka Obrotowa nie może być przeznaczona na:

 • spłaty zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,

 • finansowania celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,

 • refinansowania oraz bieżącej obsługi pożyczek zaciągniętych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,

 • finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe,

 2. poręczenie cywilne,

 3. hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,

 4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,

 5. zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),

 6. blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,

 7. inny, uzgodniony przez strony sposób.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji SSIG