Regionalna Pożyczka Hipoteczna dla przedsiębiorstw

REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA

Warunki pożyczki 

 • maksymalna kwota RPH wynosi 1.000.000,00 zł,

 • oprocentowanie od 1,53%,

 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

 • maksymalny okres spłaty RPH wynosi 120 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,

 • minimalna wysokość wkładu własnego – 20%,

 • prowizja – 0%,

 • Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie RPH zobowiązany jest dołączyć operat szacunkowy z wyceny nieruchomości, która będzie nabywana ze środków pochodzących z RPH. Operat winien zawierać informację że „został sporządzony w celu wyceny nieruchomości, która ma zostać nabyta przez Przedsiębiorcę ze środków pochodzących z pożyczki RPH”.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,53%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 4,53%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia tej nieruchomości oraz co najmniej 20% wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT bądź też transakcji nabycia nieruchomości zwolnionej  z podatku VAT co  najmniej 20% ceny brutto tej nieruchomości.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną RPH. Dotyczy to także Regionalnych Pożyczek Hipotecznych udzielanych przez innych pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo z DFR.

Wydatki z pożyczki RPH finansowane są w kwotach netto, tj. bez uwzględnienia podatku VAT, chyba że pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT.

Brak opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Cel finansowania

Regionalna Pożyczka Hipoteczna może zostać  przeznaczona na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto RPH może być udzielona również na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości oraz  niezabudowanych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym pod warunkiem, że istnieje dla takiej nieruchomości wyodrębniona księga wieczysta.

Ograniczenia

O Regionalną Pożyczkę Hipoteczną nie mogą wnioskować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie: kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

RPH nie może być przeznaczona na:

 • finansowanie celów nie związanych bezpośrednio z prowadzona działalnością gospodarczą,

 • finansowanie zakupu nieruchomości pochodzącej z licytacji komorniczej,

 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnym zabezpieczeniem każdej RPH będzie:

 1. Weksel własny in blanco płatny bez protestu na rzecz pośrednika finansowego wraz z deklaracjami wekslowymi pozwalającymi na wypełnienie weksla na kwotę obejmującą wszelkie wierzytelności należne z tytułu RPH,

 2. Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem RPH,

 3. Cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz pośrednika finansowego odnawiana przez cały okres trwania Umowy RPH – w przypadku, gdy przedsiębiorca kupi ze środków RPH nieruchomość zabudowaną.

Dodatkowe formy zabezpieczenia mogą stanowić: przewłaszczenie, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipoteka, blokada środków na rachunku, blokada środków w funduszach inwestycyjnych, cesja należności i inne.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji SSIG.