Pożyczka Inwestycyjna

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

DUŻA REGIONALNA POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Warunki pożyczki 

 • minimalna kwota DRPI powyżej 1.000.000,00 zł,

 • maksymalna kwota DRPI wynosi 2.000.000,00 zł,

 • oprocentowanie od 1,53%,

 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

 • maksymalny okres spłaty DRPI wynosi 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,

 • wysokość wkładu własnego – 10%,

 • prowizja – 0%,

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 1,53%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 4,53%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jeśli DRPI przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, lub dla przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące. Powyższe cele realizowane będą poprzez inwestycje związane m. in. z:

 • wprowadzaniem przez przedsiębiorstwo innowacyjnych: produktów, procesów, usług,

 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

 • zastosowaniem rozwiązań ICT, nowoczesnych maszyn i urządzeń umożliwiających zwiększenie skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty przedsiębiorstwa.

MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia. Kwoty netto nie dotyczą MŚP, który nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną DRPI. Dotyczy to także Dużych Regionalnych Pożyczek Inwestycyjnych udzielanych przez innych pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo z DFR.

Wydatki z pożyczki DRPI finansowane są w kwotach netto, tj. bez uwzględnienia podatku VAT, chyba że pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest podmiotem zwolnionym z VAT.

Brak opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki.

Cel finansowania

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych czyli ponoszenia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Ograniczenia

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna nie może służyć na:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),

 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych. refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych lub innych zobowiązań powstałych przed datą zawarcia 2DRPI,

 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,

 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

 • finansowanie zakupu nieruchomości.

Finansowania w zakresie DRPI nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy zwrócili się już o pożyczkę do innego pośrednika dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

SSIG może odmówić udzielenia pożyczki na sfinansowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe to powiązania pomiędzy Pożyczkobiorcą a innym podmiotem, polegające m.in. na: pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy/wykonawcy.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe,

 2. poręczenie cywilne,

 3. hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,

 4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,

 5. zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),

 6. blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,

 7. inny, uzgodniony przez strony sposób.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji SSIG.